November 18, 2011
Creek Park – Dubai, United Arab Emirates